REALIZACJA DWU SPECJALNOŚCI NA FARMACJI:

 • LEK ROŚLINNY
 • FARMACJA PRZEMYSŁOWA
 • Kierownik ds. specjalności odpowiada za całość zadań związanych z uruchomieniem i prowadzeniem specjalności:
  a. opracowanie programów dla 2 specjal. z udziałem PRZEDST. SEKTORA BIZNESU (min.3 PODMIOTY, zaproszone do współpracy do każdego z programów).
  b. dostosowanie zaplecza technicznego i zakup niezbędnego wyposażenia.
  c. kształcenia -od semestru zimowego 2010.
  Przedstawiciele biznesu pośredniczyć będą również w akcji prom. miejsc praktyk na koniec studiów dla obu specjalności.


  STUDIA LICENCJACKIE NA 2 KIERUNKACH:

 • KOSMETOLOGIA
 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE
 • Kierownicy kierunków będą odpowiedzialni za realizację kształcenia na kierunku przed koordynatorem projektu:
  a. opracowanie programów nauczania wg standardów kształcenia przez pracowników poszczególnych katedr UM,w których zostaną utworzone (analiza oferty kierunków na innych uczelniach).
  b. zamknięcie procedury tworzenia kierunków zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym.
  c. nabór zgodnie z zasadami rekrutacji; podpisywanie kontraktów uczestnictwa.
  d. zakupy niezbędnego sprzętu do nowo utworzonych pracowni.
  e. prowadzenie kształcenia i monitoring toku studiów przy zastosowaniu narzędzi monitoringu i ewaluacji.


  OPRACOWANIE NOWOCZESNYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA GENETYKI

  Kierownik będzie odpowiadał za realizację zadania przed koordynatorem:
  a. weryfikacja zasobów technicznych pod kątem zmiany programów.
  b. analiza przykładowych programów kształcenia realizowanych na min. 5 uczelniach (w kraju i zagranicą).
  c. zakupy i doposażenie w sprzęt i bibliografię SAMODZIELNEJ PRACOWNI GENETYKI.
  d. modyfikacja programów kształcenia w przedmiocie Genetyka dla 5 kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, farmacji oraz: 1. programu studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych i 2. programu specjalizacji z genetyki dla lekarzy; łącznie 7 programów.
  e. ewaluacja jakości kształcenia na próbie, spośród 600 os.średniorocznie zaliczających ten przedmiot na UM.


  PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA PIELĘGNIARSTWIE / POŁOŻNICTWIE WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI I FIRMAMI

  Kierownik odpowiada za realizację tego zadania przed koordynatorem projektu. Działanie polega na organizacji zajęć praktycznych na terenie placówek ochrony zdrowia oraz staży dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa pod nadzorem pracodawcy.

  Wyodrębniono następujące etapy:
  a. zbadanie rynku podmiotów zajmujących się opieką ogólną.
  b. akcja promocyjno- informacyjna, zapraszająca podmioty (szpitale, ZOZy, przychodnie) do współpracy w ramach programu.
  c. opracowanie programów staży, UMÓW o kształcenie praktyczne: UM,firma,stażysta.
  d. wybór podmiotów, podpisanie, realizacja umów: przekazywanie środków ochrony osobistej dla studentów, gratyfikacji dla opiekunów stażyprowadzenie procesu kształcenia praktycznego.
  e. akcja programu stażowego: NAJLEPSZY STAŻYSTA, NAJLEPSZY PRACODAWCA. Ogłoszenia w mediach (8 ogłoszeń) dla promocji rozwiązań.


  PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UM

  Odpowiedzialnym za realizację zadania będzie kierownik merytoryczny. Od XII' 09 prowadzone będą 12 godzinne WARSZTATY z podstaw przedsiębiorczości, zakładania własnej działalności gospodarczej i zdobywania środków na działalność.

  Dodatkowo, przewidziano 500 godzin indywidualnego DORADZTWA z tego zakresu, max.1 godzin/ studenta. Warsztaty odbywać się będą w grupach 15 osobowych.
  Planuje się edycję 100 grup uczestników.
  a. działania promujące na UM przez cały okres realizacji oferty.
  b. nabór ciągły.
  c. realizacja warsztatów oraz doradztwa.  Program Kapitał Ludzki Uniwersytet Medyczny w Lublinie Europejski Fundusz Społeczny czachur © 2009 Web Design by Free Templates